2013/20142014/20152015/20162016/20172017/20182018/2019

Pravidla soutěže PMR Kopce pro soutěžní ročník 2019/2020

Cílem soutěže je získat v soutěžním ročníku co největší počet bodů, přidělených za aktivací soutěžního vrcholu v některém ze soutěžních pásem.

Soutěžní ročník začíná 1. 9. 2019 v 00:00:00 a končí 31. 8. 2020 ve 24:00:00.

Soutěžním vrcholem (dále jen vrchol) se rozumí vrchol veřejně přístupného pojmenovaného kopce či hory na území České republiky, Slovenské republiky nebo sousedních států, který lze najít označený příslušným symbolem včetně jména a nadmořské výšky v turistickém mapovém podkladu serveru Mapy.cz.

K aktivaci vrcholu je nezbytné:

  1. Zdolání vrcholu od jeho paty vlastními silami bez použití prostředků hromadné či osobní motorizované dopravy, tu lze využít pouze pro dopravu k patě zdolávaného vrcholu. Pokud výstup na vrchol následuje po sestupu z jiného takto zdolaného vrcholu, považuje se za zdolání vrcholu výstup ze sedla (místa kde končí klesání předchozího vrcholu a začíná stoupání nového) na vrchol.
  2. Uskutečnění minimálního požadovaného počtu spojení ve vybraném soutěžním pásmu dle podmínek platného Všeobecného oprávnění pro vybrané soutěžní pásmo s další soutěžní či nesoutěžní protistanicí. Za platná spojení se považují taková, která nejsou v rámci stejného malého lokátorového čtverce jako aktivovaný vrchol.
  3. Odeslání elektronického hlášení o této aktivaci prostřednictvím formuláře nacházejícího se na webových stránkách soutěže.

Soutěžní pásma (dále jen pásma):

  1. CB (Citizen Band, občanské pásmo) dle VO-R/7/01.2015-1 nebo novější
  2. PMR446 (Personal Mobile Radio) dle VO-R/3/6.2016-9 nebo novější

Pro navazování soutěžních spojení je možné používat všechny provozní kmitočty uvedené v příslušném VO a všechny povolené druhy provozu. V případě, že dojde během soutěžního ročníku k vydání nového veřejného oprávnění, má přednost nově vydané před starším a je nutné dodržovat jeho podmínky počínaje prvním dnem jeho platnosti.

Minimální požadovaný počet navázaných spojení pro aktivaci kopce je:

Nadmořská výškaPočet QSO
do 500 m n. m. včetně1
od 501 m n. m. do 1000 m n. m. včetně2
nad 1000 m n. m.3

Tento minimální požadovaný počet navázaných spojení je nezbytné navázat v jednom vybraném pásmu. Každý vrchol lze v jednom soutěžním ročníku aktivovat jednou v každém pásmu, avšak není možné vrchol aktivovat ve více než jednom pásmu v jednom kalendářním dni.

Základní bodový přídel za aktivaci vrcholu je určen jeho nadmořskou výškou:

Nadmořská výškaBody
do 250 m n. m. včetně1
od 251 do 500 m n. m. včetně2
od 501 do 750 m n. m. včetně4
od 751 do 1000 m n. m. včetně6
od 1001 do 1200 m n. m. včetně8
od 1201 do 1400 m n. m. včetně10
nad 1400 m n. m.15

Alespoň jedna strana všech požadovaných spojení se musí nacházet na území České nebo Slovenské republiky. Je tedy možno soutěžit z vrcholů v zahraničí, je ale nutno realizovat spojení proti protistanicím, nacházejícím se na území ČR nebo SR. Taktéž je možno navazovat soutěžní spojení s protistanicemi na území jiných států, ovšem pouze z vrcholů na českém či slovenském území.

Pokud byl vrchol zdolán, ale není technicky možné přímo z něj uskutečnit spojení (hustý porost, atd.), považují se platná i spojení z míst, která se nacházejí v těsném sousedství vrcholu (stejný lokátorový čtverec jako vrchol) a jejich nadmořská výška se neliší od výšky vrcholu o více než 5%.

Všechna spojení nutná pro aktivaci vrcholu musí být navázána během jediného výstupu na soutěžní vrchol v jednom kalendářním dni. Pokud některé hlášení bude obsahovat časy spojení, mezi nimiž má soutěžící jiné hlášení, nebude takové hlášení do soutěže započítáno.

Všechna spojení nutná pro aktivaci vrcholu musí mít v hlášení uveden čas, kdy bylo spojení navázáno a jméno i lokátor QTH z nějž protistanice vysílala.

Kromě základního bodovového přídělu je možno získat ještě další bonusové body:

Každé odeslané hlášení je možno jednou upravit a to do třiceti dnů od data aktivace uvedeného v hlášení. Poslední hlášení daného soutěžního ročníku budou akceptována patnáct kalendářních dnů po jeho skončení, termín vyhlášení konečných výsledků bude oznámen organizátorem.

Při posuzování sporů mezi soutěžícími a stížností na průběh soutěže má konečné slovo organizátor.